Info föräldrar

i love my parents button-480x400Lite info för alla föräldrar

Som förälder i en waldorfskola är du viktig och behövd. Du förväntas ta ansvar och vara delaktig i dina barns skola. Lärarna ansvarar för undervisningen och har det pedagogiska ansvaret, men resten av skolan bärs till stor del av föräldrarna. Det innebär att föräldrarna tillsammans ordnar julbasar och vårfest, städar, deltar i arbetsdagar och föräldramöten. Alla är välkomna att vara med på skolans månadsfester och avslutningar. 

På Annaskolan finns därför en föräldraförening där föräldrarna samlas och jobbar tillsammans. Du som förälder kan göra en mycket uppskattat insats på din barns skola genom föräldraföreningen. På kontaktsidan finns mer information om vem som du kan ringa för att få veta mer.

 

Blanketter

 

logga blanketter man

Här hittar du olika dokumenter och blanketter till  Snödroppen, Fritids Djungelbyn och Annaskolan. Klicka på ett dokument och ladda ner det till din dator.

Intresseanmälan Annaskolan.pdf

Intresseanmälan Annaskolan.doc

Ansökan fritids.doc

Information om inkomstuppgift för fritids

Inkomstuppgift för fritids

Ledighetsansökan

Rutiner for klagomål.pdf

Rutiner for klagomål.doc

Rutiner för klagomål

K L A G O M Å L

Många tycker det är obehagligt att framföra kritik och klagomål. Ändå är det mycket viktigt att dina synpunkter, förslag eller kritik kommer fram till oss. Det hjälper oss att utveckla vår verksamhet. Dina synpunkter är därför viktiga. Om du har tankar eller synpunkter som direkt rör ditt barn i vardagen är det klasslärare/klassföreståndare du först ska ta kontakt med.


1. Klagomål skall i första hand lösas av berörd personal.
Varje verksamhet har kontaktpersoner för klagomål. Det är respektive klasslärare, fritidsledare eller
förskollärare.
2. Om inte klagomålet reds ut i första instans
Upplever du att du inte blir hörd eller det handlar om annat som rör skolan i stort, skall du lämna
ärendet till rektor respektive förskolechef som kommer att kontakta dig inom kort.
3. Om klagomålet inte reds ut av rektor/förskolechef
Om Du inte är nöjd med hur rektor/förskolechef behandlat ärendet kan Du vända dig till styrelsen,
attention: styrelsen, som är skolans huvudman alternativt
attention: styrelsen, för en ny bedömning av ärendet.
Detta är vår högsta instans för klagomål. Om Du klagar på något i vår verksamhet ska Du få
återkoppling inom kort från det att Du framfört klagomålet.
4. Klagomål som berör hantering av förskole-, fritidshems- och skolfrågor
Om Du anser att Annaskolan eller Snödroppen inte fullgör sitt uppdrag enligt Skollag eller
förordningar kan Du klaga hos:
Skolinspektionen, som är tillsynsmyndighet för skola och barnomsorg.
Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm. 08-586 080 00,

Barn- och elevombudet (BEO), som är en del av skolinspektionen. BEO tar bl a emot anmälningar
från barn och elever som upplever att de blivit mobbade eller på annat sätt kränkta.
Barn- och elevombudet, Box 23069, 104 35 Stockholm, 08-586 080 00
epost: . Mer information finns på www.skolinspektionen.se
Överklagandenämnden, som är en myndighet som prövar vissa överklagade beslut enligt skollag och
grundskoleförordning. Se http://www.overklagandenamnden.se
Skolväsendets överklagandenämnd Box 23069_104 35 Stockholm
08-586 080 00,