Eurytmi

eurytmi1

Eurytmi är ett rörelseämne som är unikt för waldorfskolan och finns på schemat i alla årskurser. Ämnet tar upp de teman som finns i kursplanen, övar och bearbetar dessa i rörelse.

Under eurytmilektionerna övar eleverna flertalet förmågor och färdigheter som gynnar andra ämnen. Genom de eurytmiska rörelserna tränar barnen upp sin fysiska rörlighet och skicklighet, samtidigt som de aktiverar sitt inre liv.

LÄRA KÄNNA MÄNNISKAN I VÄRLDEN

Det andliga är aktivt, skapande, verksamt, absolut produktivt. Det andliga erfar vi som spegling, som intellekt.

Det själsliga lever i antipati, sympati, önskan passion. Det själsliga erfar vi som upplevelser av själens liv.

Det kroppsliga tar plats i rummet, som en del av världen. Kroppen erfar vi i världen.

EURYTMIÄMNETS RESULTAT

1. Initiativförmåga. Rikta viljestyrka (kroppsligt). Nyansera upplevelser (själsligt). Rörlig omdömesförmåga (andligt).

2. Kommunikationsförmåga. Allt som får komma ur den egna kroppen intresserar barn och elever. När kroppen blir upplevbar kan hela människan användas som tecken. Lärsa sig kommunicera, språka och förstå språk.

3. Urskiljningsförmåga. Med det verbala språket kan vi ljuga, men kroppsspråket kan inte tiga, inte ljuga. Urskilja det verkliga. Förmåga att uttrycka sig sant, övertygande, äkta, begripligt, tydligt. 

Här nedan följer en beskrivning av eurytmi ur Skolverkets rapport ”Undervisningen i waldorfskolor”:

”Eurytmi – grekiskans ”skön rytm” – är en rörelsekonst som har sitt ursprung i antroposofin. Den grundläggande impulsen härrör från Rudolf Steiner. Utgångspunkt är människans gestalt och hennes förmåga och lust att uttrycka ljud, klanger och rytmer i rörelser och gester. I eurytmin kommer språkets olika kvaliteter och musikens olika element till uttryck genom en medveten och utarbetad gestik. De givna rörelserna kan sedan varieras på ett konstnärligt sätt för att göra orden och musiken synliga, låta dem tala och sjunga i rummet, med hela människan som instrument.” 

I eurytmin gör man bestämda gester som uttrycker språkets olika ljud, dvs. man utför vokal- och konsonantrörelser med armarna och benen och uttrycker därmed själsliga och andliga kvaliteter i en dikt. Man kan också, genom att utföra gester för toner och intervaller, uttrycka det själsligt-andliga i ett musikstycke.

Genom att röra sig på olika geometriska former i rummet övar barnen upp rumskänsla och föreställningsförmåga. Eftersom man rör sig i grupp övar man också upp sociala färdigheter såsom t.ex. samarbetsförmåga. Genom att öva koordination av armarnas och benens rörelser tränar eleverna upp sin grov- och finmotoriska skicklighet. Att göra eurytmi kräver total sinnesnärvaro och koncentration, liksom det främjar den skapande förmågan. Det är alltså hela människan som tas i anspråk av eurytmin: kroppen och dess rörelseförmåga, själen med dess inre liv, liksom jaget. Eurytmin verkar också stärkande på självförtroendet och självkänslan.

Läkeeurytmi.

Genom att öva särskilda eurytmiska rörelser individuellt tillsammans med en eurytmiterapeut, en s.k. läkeeurytmist, kan barnet få hjälp med bl.a. att harmonisera cirkulationsprocesserna i kroppen liksom att förbättra matsmältningen. Sålunda kan olika hållningsproblem, astma och allergier, sömnstörningar, sängvätning, läs- och skrivsvårigheter, nedstämdhet m.m. behandlas med hjälp av läkeeurytmi.

Att utbilda sig till eurytmilärare tar 4 år på heltid. Önskar man därefter fortbilda sig till läkeeurytmist, tar detta ytterligare ca 1½ år (inklusive praktik).

se även länkar:

www.steinerhogskolan.se/utbildningar/eurytmi-laekeeurytmi/eurytmilaerare-heltidsutbildning/