K L A G O M Å L

Många tycker det är obehagligt att framföra kritik och klagomål. Ändå är det mycket viktigt att dina synpunkter, förslag eller kritik kommer fram till oss. Det hjälper oss att utveckla vår verksamhet. Dina synpunkter är därför viktiga. Om du har tankar eller synpunkter som direkt rör ditt barn i vardagen är det klasslärare/klassföreståndare du först ska ta kontakt med.

1. Klagomål skall i första hand lösas av berörd personal

Varje verksamhet har kontaktpersoner för klagomål. Det är respektive klasslärare eller fritidsledare.

2. Om inte klagomålet reds ut i första instans

Upplever du att du inte blir hörd eller det handlar om annat som rör skolan i stort, skall du lämna ärendet till rektor som kommer att kontakta dig inom kort.  

3. Om klagomålet inte reds ut av rektor

Om Du inte är nöjd med hur rektor/förskolechef behandlat ärendet kan Du vända dig till styrelsen, kansli@annaskolan.se attention: styrelsen, som är skolans huvudman för en ny bedömning av ärendet. Detta är vår högsta instans för klagomål. Om Du klagar på något i vår verksamhet ska Du få återkoppling inom kort från det att Du framfört klagomålet. 

4. Klagomål som berör hantering av fritidshem och skolfrågor

Om Du anser att Annaskolan inte fullgör sitt uppdrag enligt Skollag eller förordningar kan Du klaga hos:

Skolinspektionen, som är tillsynsmyndighet för skola och barnomsorg.                  Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm. 08-586 080 00, skolinspektionen@skolinspektionen.se

Barn- och elevombudet (BEO), som är en del av skolinspektionen. BEO tar bl a emot anmälningar från barn och elever som upplever att de blivit mobbade eller på annat sätt kränkta. Barn och elevombudet, Box 23069, 104 35 Stockholm, 08-586 080 00 epost: beo@skolinspektionen.se. Mer information finns på www.skolinspektionen.se

Överklagandenämnden, som är en myndighet som prövar vissa överklagade beslut enligt skollag och grundskoleförordning. Se http://www.overklagandenamnden.se Skolväsendets överklagandenämnd Box 23069104 35 Stockholm, 08-586 080 00, overklagandenamnden@skolinspektionen.se